O goberno municipal propuña este ano que o festivo do Entroido continuara sendo o luns, xa durante o periodo do anterior goberno, desde C21 logramos convencer ao resto dos grupos da oposición para que fose festivo o luns de Carnaval, en lugar do martes, como estábamos en maioría, o pleno marcou como festivos os luns de entroido do 2016, 2017 e 2018, este último xa durante o noso periodo no goberno municipal, a finais do 2018 o pleno fixou as datas dos festivos locais para o 2019, a proposta da oposición, que se encontra en maioría de nove contra oito neste momento na corporación, logrou aprobar a sua proposta de que o festivo regresase ao martes de Carnaval.

Desde C21 defendimos e propuxemos que os festivos se ubicasen sempre en luns, o luns de San Telmo por un lado, e tamén sempre entendimos que o outro festivo local debía ser tamén en luns, por iso xa a finais do 2015 logramos instaurar para o ano 2016 que no Entroido o festivo pasase do martes ao luns, as vantaxes son numerosas.

A continuidade dos festivos coa fin de semana é beneficioso para os traballadores e para as empresas, favorece a produtividade, favorece o descanso e favorece o lecer, pola sinxela razón de que lle dá continuidade ao traballo e ao descando, é dicir, non interrompe o descanso nen interrompe o traballo, a semana acaba tendo os mesmos días de descanso e de traballo pero con continuidade, sen interrupcións.

 

En contra da vontade do goberno municipal este ano o festivo de Entroido será o martes

 

Os días de mais produtividade nunha semana normal son os do medio, ter un festivo en medio da semana, un martes, mercores ou xoves, crea a sensación de ter dous luns e dous venres dentro da mesma semana, penalizando a productividade das empresas e por tanto perxudicando, nunha medida non desprezable, a boa marcha das empresas e o emprego. Nada que dicir da cuestión do descanso, a continuidade dos días de descanso favoreceno e dan maior flexibilidade para organizar o lecer.

Neste asunto tamén, a oposición municipal demostra a nula responsabilidade da sua toma de decisións, dedicase a levar a contraria polo pracer de levar a contraria, por se fora pouco o martes é pior dia para o desfile de Entroido, coincide con moitos outros desfiles o que dificulta moito a atracción de comparsas. No próximo mandato se está en mans de C21, o festivo voltará a ser o luns.